Pengarna går till olika humanitära insatser

Något som är gammalt och tråkigt för dig kan bli nytt och till glädje för någon annan när du lämnar dina saker till Bra&Begagnat Sydnärke. Bra&Begagnat Sydnärke ägs av 10 församlingar/kyrkor i södra Närke. Det överskott som försäljningen ger fördelas till olika humanitära hjälpprojekt runt om i världen men också till insatser i vårt närområde.

Insatser för människor i Paraguay. Foto: Matilda Hector

Insatser för människor i Paraguay. Foto: Matilda Hector

Medmänsklig omsorg och kärlek

Vi vill alltså tillsammans med dig bidra till att människors levnadsvillkor förbättras i de områden där vi är verksamma. Vi vill både avhjälpa den akuta nöden men också försöka komma åt dess orsaker och åstadkomma strukturella och långsiktiga förändringar. Vi vill finnas till för människor som lever under förtryck, i fattigdom, i katastrofsituationer eller i andra utsatta situationer i vår värld. Genom att vi tillsammans förändrar levnadsvillkoren för enskilda individer och gemenskaper kan de sedan i sin tur påverka sin omgivning så att samhällen och länder utvecklas.

Tillsammans vill vi förändra

Tillsammans med dig vill vi vara med och kämpa för ett samhälle..

  • där mänskliga rättigheter respekteras
  • där människors grundläggande materiella, sociala och andliga behov tillgodoses
  • där religionsfrihet råder
  • där människor lever i fred och försoning och med demokratiskt inflytande över sin situation
  • där människor har möjlighet till en egen försörjning
  • där en god resurshushållning sker i relation till naturen och miljön

Hur fördelas pengarna?

Det överskott som butiken ger fördelas efter styrelsens beslut. Den viktigaste samarbetspartnern är i nuläget Evangeliska Frikyrkan och insamlingar via ”Ge För Livet”länk till annan webbplats. Evangeliska Frikyrkan arbetar med humanitära insatser i mer än 40 länder och finns i Asien, Afrika, Mellanöstern, Europa och Latinamerika. En viss del av de pengar som försäljningen genererar går till så kallade lokala projekt, det vill säga insatser i vårt närområde eller projekt längre bort och då kopplade framför allt till medlemsförsamlingarnas verksamhet. Se "Riktlinjer för bidrag till Lokala projekt".